Category

Geen categorie

Verplichting om ontslagen medewerker binnen 26 weken weer in dienst te nemen

By | Geen categorie

De wederindiensttredingsvoorwaarde, wat is dat?

Als een medewerker vanwege bedrijfseconomische redenen is ontslagen, mag de werkgever vanaf het moment van opzegging gedurende 26 weken geen andere werknemers of zzp’ers aantrekken voor hetzelfde werk.

De gedachte hierachter is dat een werknemer alleen wegens een bedrijfseconomische reden ontslagen mag worden als zijn functie structureel vervalt. Het UWV kijkt daarbij als het ware 26 weken vooruit. Als na het bedrijfseconomisch ontslag het werk aantrekt, moet de werkgever dus eerst de ontslagen werknemer(s) in de gelegenheid stellen om weer in dienst te komen.

Wat moet je weten?

 • De periode van 26 weken gaat in op het moment dat je de arbeidsovereenkomst hebt opgezegd.
 • Het gaat volgens de wet om “dezelfde arbeid door een ander laten verrichten”, dus ook ook het inhuren van een uitzendkracht of een gedetacheerde werknemer of het inhuren van een zzp’er valt onder deze definitie.
 • Het om dezelfde werkzaamheden. Daarmee wordt de oorspronkelijke functie van de ontslagen werknemer bedoeld. Ook als de functienaam is veranderd, kan er nog steeds sprake zijn van “dezelfde werkzaamheden”. Als de werkgever dus van plan is om personeel aan te nemen voor totaal andere werkzaamheden, dan is de werkgever niet verplicht om de ontslagen werknemer eerst een werkaanbod te doen.
 • Als je de ontslagen werknemer een aanbod doet om weer in dienst te treden, moet dat minimaal op de op dat moment gebruikelijke arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat het soms kan gaan om minder gunstige arbeidsvoorwaarden dan oorspronkelijk het geval was.

En wat als we dat niet doen?

Als een ontslagen medewerker van mening is dat de wederindiensttredingsvoorwaarde is geschonden , kan hij de kantonrechter verzoeken de opzegging te vernietigen of hem een billijke vergoeding toe te kennen. Dit moet hij doen binnen twee maanden na de dag waarop hij op de hoogte is of redelijkerwijs had kunnen zijn van de omstandigheid dat zijn werkzaamheden nu door iemand anders worden verricht. Als de medewerker hier helemaal niet van op de hoogte is of had kunnen zijn, wordt de reactietermijn verlengd en vervalt de mogelijkheid om een beroep te doen op de schending van de wederindiensttredingsvoorwaarde twee maanden na het einde van de 26-weken periode.

En wat gebeurd er met de betaalde transitievergoeding bij wederindiensttreding?

De medewerker hoeft de betaalde transitie in beginsel niet terug te betalen. Uitzonderingen:

 1. Als de arbeidsovereenkomst (met of zonder toestemming van UWV) is opgezegd. Dan kan de kantonrechter de opzegging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer vernietigen. Dat betekent dat de opzegging achteraf bezien niet geldig was. De werknemer is dan met terugwerkende kracht weer in dienst bij de werkgever en heeft recht op betaling van (achterstallig) loon. Let op: in deze situatie moet de werknemer ermee rekening houden dat hij de transitievergoeding moet terugbetalen omdat – achteraf bezien – de werkgever de transitievergoeding onverplicht heeft betaald.
 2. Is de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter ontbonden? Dan kan de kantonrechter de voormalige werkgever verplichten om het dienstverband te herstellen met ingang van de dag waarop deze is geëindigd. In deze situatie hoeft de werknemer de transitievergoeding (in beginsel) niet terug te betalen.
 3. Heeft de werkgever de voorwaarde overtreden? En wil/kan zijn voormalige werknemer als gevolg van bijvoorbeeld een conflict daarover niet meer terug naar die werkgever? Dan kan de kantonrechter op verzoek van de werknemer een billijke vergoeding vaststellen die de werkgever aan de voormalige werknemer moet betalen. In deze situatie hoeft de werknemer de transitievergoeding niet terug te betalen.

Meer lezen.

NOW 2.0 verplicht stimuleren om- en bijscholing, welke subsidie mogelijkheden zijn er?

By | Geen categorie

NOW 2.0 verplicht stimuleren om- en bijscholing,
welke subsidie mogelijkheden zijn er?

Vanaf 6 juli 2020 is NOW 2.0 aan te vragen en deze regeling loopt over de maanden juni, juli, augustus en september. Een van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NOW 1.0 is dat werkgevers verplicht worden hun werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen. Nu hoor ik je zeggen: ‘‘Hoe moet ik dat gaan financieren terwijl ik de NOW 2.0 aanvraag?’’. Om je op weg te helpen zijn hieronder een aantal subsidies en regelingen beschreven:

 • NL leert door
  Als eerste het door de overheid ontworpen crisisprogramma ‘NL leert door’. Je zult als werkgever een verklaring moeten afleggen bij de aanvraag van NOW 2.0. Vervolgens kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. In de loop van 2020 zal er meer bekend gemaakt worden over de invulling van deze regeling.
 • SLIM
  SLIM is een subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb. Deze subsidieregeling is bedoeld voor individuele mkb-ondernemingen en samenwerkingsverbanden in het mkb. In september 2020 is het tweede aanvraagtijdvak voor de SLIM-regeling. Deze subsidie is bedoeld voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen, denk hierbij aan onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming, ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.
 • Scholingsfonds van de brancheorganisatie
  De meeste brancheorganisaties hebben een eigen opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds). Deze fondsen zorgen ervoor dat het aanbod en het niveau van de vakbekwaamheid van werknemers op peil blijft. Zij maken het mogelijk dat middels subsidies werkgevers kunnen investeren in de persoonlijke ontwikkeling van hun werknemers. Werkgevers kunnen hier terecht voor scholingsprojecten, cursussen of een loopbaanadviseur.
 • Subsidieregeling praktijkleren
  Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling aangezien u een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt. Deze subsidieregeling richt zich vooral op: studenten die een opleiding volgen in een sector waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel of kwetsbare groepen voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is. Begin juni kan er een voorschot aangevraagd worden voor praktijkleerplaatsen in het mbo om werkgevers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis.

Online teamontwikkeling

Teamontwikkeling tijdens Corona

By | Geen categorie

Teamontwikkeling tijdens Corona

Online werken en communiceren op afstand

Eerlijk is eerlijk, ik moest wel eventjes een drempel over om online te gaan vergaderen. Voor Corona stapte ik voor een overleg toch liever even in mijn auto om naar een opdrachtgever te rijden want “dat praatte toch altijd makkelijker dan over de telefoon”.  En daar was de opdrachtgever het meestal roerend mee eens.  Maar ja, ook ik moest door Corona dus die drempel over van “online overleg”.

De eerste keren vergaderen via een Video-call was nogal onwennig en rommelig. We waren afwachtend om iets te zeggen en we stonden vooral in de luistermodus als onze manager iets zei. Geen geintjes, geen oogcontact en het was lastig aanvoelen hoe mijn teamleden in een discussie zaten. Na een aantal video-calls vertelde een collega dat ze het contact miste, er was geen echte verbinding meer tussen de teamleden. “Aha”, dacht ik, “wederom het bewijs dat je nooit de enige bent in een groep die iets denkt of voelt”.

Teamcultuur werd nog duidelijker tijdens virtueel overleg

We hadden zo ongeveer al ons werk laten vallen en onze prioriteit lag volledig op het managen van de consequenties van het Corona-virus. We moesten dit samen doen, de materie was nieuw en de manier van samenwerken ook.

Het viel me op dat de bestaande teamcultuur nog sterker naar voren kwam tijdens een video call dan in “real live”. Introverte, stille collega’s zeiden niets. Soms alleen “hallo” en “fijne dag nog”.  Andere (dominantere) collega’s waren veel aan het woord en trokken werk naar zich toe. Na zo’n 2 weken begon die scheve werkverdeling te wringen maar er werd tijdens het virtuele overleg niets over gezegd. Er werden wel aparte video-calls gehouden om te mopperen en we vroegen ons dan af ‘waar die andere collega’s toch aan werkten?’. Toen ik ophing realiseerde ik me dat ons team door de Corona-crisis was teruggevallen van een zelfstandig werkend team naar een team dat zich afhankelijk stelde van de manager en waar onderlinge bondjes ontstonden.

De virtuele team-lunch die door de manager was ingeschoten kwam op het juiste moment. Tijdens deze lunch kregen we de opdracht om een kledingstuk mee te nemen waar we goede herinneringen aan hadden of trots op waren. We hebben enorm gelachen toen de virtuele lunch begon. Collega’s hadden er veel werk van gemaakt; van een zelf gemaakt kinderjurkje (die nog steeds paste!), gabber-outfit, galajurk (die niet meer paste :-)) en een geblokte blouse met lederhozen. De toegevoegde waarde van de opdracht was dat we ook het verhaal achter het kledingstuk moesten vertellen. Hierdoor leerden we elkaar beter en op een andere manier kennen. Na deze lunch werd het veel makkelijker om ons kwetsbaar op te stellen en te vertellen waar we mee zaten. De scheve werkdruk werd ook op tafel gelegd en de taken werden herverdeeld en overgedragen. Het resultaat was dat alle teamleden meer betrokken waren, zich nuttig voelden en konden bijdragen aan de opdracht die het team had.

Online ontwikkeling

Inmiddels zijn we een paar weken verder en MS Teams, Zoom en Cisco Meet zijn niet meer weg te denken uit ons huidige dagelijks werk. Wij hebben ontdekt dat een virtuele omgeving prima gebruikt kan worden bij (team)ontwikkeling. Binnen HRM Allround hebben we de workshops aangepast aan de ‘nieuwe (tijdelijke) werkelijkheid’. De programma’s bestaan nu uit meerdere korte workshops (van 1,5-2 uur) zodat de aandacht ‘achter het scherm’ aanwezig blijft en het geleerde tussentijds in praktijk kan worden geoefend.

De Insights Kleuren

By | Geen categorie

De kleurentaal van Insights is gebaseerd op het gedachtegoed van Carl Gustav Jung. Deze Zwitserse psycholoog en psychiater introduceerde het concept van psychologische voorkeuren: ieder mens heeft een favoriete manier van omgaan met de wereld en de mensen om hem heen. Dat betekent niet dat hij het niet ook anders kán, maar deze manier kost de minste moeite; het gaat als het ware vanzelf. Als mensen weten wat hun voorkeuren zijn, wat hen drijft en energie geeft, kunnen ze gefocust aan de slag met hun persoonlijke groei.

Waardevrije kleurentaal

Insights koppelt die voorkeuren aan 4 kleuren. Ze geven je op een aansprekende manier inzicht in je eigen reacties en gedrag en helpen je om te begrijpen waarom andere mensen heel ander gedrag laten zien. Bovendien zijn ze makkelijk te onthouden en zorgen ze er bij onenigheid of conflicten voor dat het gesprek niet te persoonlijk en daarmee onprettig wordt. Een kleur bevat immers geen oordeel. ‘Ik zie veel Rood op een slechte dag’ klinkt heel wat vriendelijker dan: ‘je gedraagt je drammerig en dominant’.

Je eigen unieke kleurenmix

Iedereen gebruikt in meer of mindere mate alle 4 de kleuren, maar hoeveel van een bepaalde kleur we gebruiken verschilt: we hebben allemaal onze eigen unieke kleurenmix. Vergelijk het met een torentje van gekleurde blokjes: bovenaan zit de kleur die je het meest gebruikt of laat zien. Onderaan de kleur die je het minst gebruikt. Afhankelijk van de situatie kan die volgorde veranderen. Ook gebruikt iedereen de kleuren met een andere intensiteit. Twee mensen kunnen precies dezelfde kleurenvolgorde hebben. Maar als de één bijvoorbeeld een 98% voorkeur voor Blauw heeft, en de ander ‘slechts’ een 85% voorkeur, zullen ze toch ander gedrag laten zien.

De 4 Insights Kleuren

De Insights Kleuren zijn een combinatie van de Jungiaanse bewustzijnsinstellingen Introversie en Extraversie en de ‘rationele functies’ Denken en Voelen.

Van-Jung-naar- Insights

Helder Blauw staat voor de combinatie Introversie en Denken.
Mensen met een voorkeur voor Blauw:

 • willen de wereld om hen heen graag kennen en begrijpen
 • willen graag eerst over alle juiste informatie beschikken voordat ze verder gaan
 • zetten eerst alles goed op een rij voordat ze tot actie overgaan
 • houden vast aan een afstandelijk en objectief standpunt
 • vinden autonomie en intellect belangrijk

Vurig Rood staat voor de combinatie Extraversie en Denken.
Mensen met een voorkeur voor Rood:

 • houden van positieve actie en varen een duidelijke koers
 • hebben een krachtige en sturende uitstraling
 • zijn open en direct in de omgang met anderen
 • zijn vasthoudend en vastberaden in hun focus op resultaat
 • streven naar een specifieke en tastbare uitkomst

Stralend Geel staat voor de combinatie Extraversie en Voelen.
Mensen met een voorkeur voor Geel:

 • zijn enthousiast en moedigen anderen aan om mee te doen
 • zoeken andere mensen op en genieten van hun gezelschap
 • willen graag betrokken worden
 • willen graag dat hun bijdrage wordt opgemerkt en gewaardeerd
 • zijn overtuigend, innemend en hartelijk

Zacht Groen staat voor de combinatie Introversie en Voelen.
Mensen met een voorkeur voor Groen:

 • zetten alles af tegen wat voor hen belangrijk is
 • streven naar harmonie en diepgang in hun relaties
 • zullen alles waar zij veel waarde aan hechten met hand en tand verdedigen
 • hechten aan een democratisch proces waarin respect voor het individu centraal staat
 • zorgen ervoor dat ieders standpunt wordt gehoord en meegenomen in de besluitvorming

De Insights Kleuren op een slechte dag

We hebben allemaal weleens momenten waarop we moe, geïrriteerd, gespannen, boos of angstig zijn. Op zo’n ‘slechte dag’ laten we heel ander gedrag zien dan op een ‘goede dag’. Ook hier zie je per Insights Kleur verschillen. Zo zal bijvoorbeeld het stressgedrag van iemand met eerste kleur Rood er anders uitzien dan dat van iemand met eerste kleur Groen. Het Insights Stressmodel laat zien waar de kleuren stress van krijgen, hoe dat stressgedrag eruitziet en wat er nodig is om stress weer weg te nemen.

Insights-Kleuren_goede-dagInsights-Kleuren_slechte-dag

Van Insights Kleuren naar persoonlijkheidstypen

Als je je eerste én je laagste kleur kent, kun je bepalen tot welk persoonlijkheidstype je behoort. Het Insights Discovery Model onderscheidt 8 primaire typen. Ben je eenmaal in staat om de 4 kleuren ook bij anderen te herkennen, dan kun je afstemmen op hun voorkeuren. Dat maakt je effectiever, zowel in de communicatie en de samenwerking als in je leiderschap.

Hoe haal je het beste uit je medewerkers

By | Geen categorie

Hoe haal je het beste uit je medewerkers?

Het is de uitdaging voor iedere leidinggevende; hoe zet ik mijn medewerkers in hun kracht? Wat hebben ze nodig om optimaal te kunnen functioneren? Over dit onderwerp schreef ik in 2016 een artikel waarin ik mijn eigen ervaringen deelde. Sindsdien heb ik mij verdiept en gespecialiseerd in het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. Onderzoek wijst uit dat het loont echt als je echte interesse toont in je medewerkers, wanneer je hen motiveert en naar hen luistert. Medewerkers willen 9-van-de-10 keer leren en zich ontwikkelen. Een goede leider straalt vertrouwen uit en stelt zijn medewerkers in de gelegenheid om zich te ontwikkelen. Het resultaat is dat medewerkers zich meer betrokken voelen bij het realiseren van het team-/organisatiedoel. Door de betrokkenheid laten ze meer meer initiatief zien en nemen ze verantwoordelijk “.

Kun je leiderschap ontwikkelen?

Mijn mening is dat leiderschap te ontwikkelen is. Hoe succesvol je daarin bent hangt af van je bereidheid om kritisch naar jezelf te kijken. Het ontwikkelen van leiderschap begint namelijk bij jezelf goed kennen; hoe ben je nu, hoe kom je over op anderen? Het beeld dat je van jezelf hebt wijkt vaak af van hoe anderen jou zien en ervaren, de welbekende “blinde vlek”. Uiteraard verander je niet in 1 dag.  Leren is een continue proces. Regelmatig feedback vragen en krijgen op je gedrag is een hele belangrijke factor. Oke, dat is niet altijd leuk maar wel heel leerzaam.

Wil jij aan de slag met jouw leiderschap? Kijk dan bij de workshop Effectief Leiderschap.

De kracht van verschillen

By | Geen categorie

De kracht van verschillen

Regelmatig komen medewerkers naar mij toe om te vertellen dat ze het echt helemaal gehad hebben met een collega. “Hij snapt het echt niet” of “Ik word zo moe van haar want we hadden toch al een besluit genomen?”

Zelden kom ik teams tegen waarin iedereen hetzelfde in elkaar zit en op eenzelfde manier denkt. En dat is maar goed ook. Want verschillen moeten er zijn! Alleen wordt er vaak niet efficiënt met die verschillen om gegaan. Voor een succesvol team is het belangrijk dat teamleden verschillen (opvattingen, meningen, manier van communiceren) leren waarderen en gebruik maken van die verschillen.

Perceptie

Ik gebruik in trainingen vaak het bekende plaatje van de oude of jonge vrouw en vraag dan hoe oud ze denken dat de vrouw is. Ongeveer 75% ziet beide vrouwen maar een kwart ziet of alleen de oude vrouw of de jonge vrouw. Met enige uitleg ziet uiteindelijk 95% beide vrouwen maar nog altijd is er een kleine groep mensen die maar een van beide vrouwen zien. Na deze oefening vraag ik altijd hoe ze deze ervaring kunt vertalen naar communicatie, bijvoorbeeld bij discussies waarbij een besluit moet worden genomen. Twee mensen kijken naar hetzelfde plaatje (beschikken over dezelfde informatie) maar de een ziet het echt anders dan de ander. En beiden hebben gelijk!

Acceptatie

In een team is er één teamlid dat echt anders tegen een situatie aankijkt. De rest van het team negeert zijn visie en neemt een besluit op basis van de meerderheid. Je kunt je voorstellen dat de acceptatie van dat besluit voor dat ene teamlid laag is. Waarschijnlijk voelt hij zich onvoldoende gehoord over zijn mening en de kans is groot dat hij in een later stadium toch weer terugkomt op het genomen besluit. Herkenbaar?

Neem de tijd

Voor een goede besluitvorming is het goed tijd te nemen om de verschillende meningen te onderzoeken en te bespreken. Dus ga niet te snel over tot besluitvorming. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Lees dan dit artikel over het BOB-model (BOB staat voor: Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming).

Teamontwikkeling doe je samen

By | Geen categorie

Teamontwikkeling doe je samen

Regelmatig komen medewerkers naar mij toe om te vertellen dat ze het echt helemaal gehad hebben met een collega. “Hij snapt het echt niet” of “Ik word zo moe van haar want we hadden toch al een besluit genomen?”

Zelden kom ik teams tegen waarin iedereen hetzelfde in elkaar zit en op eenzelfde manier denkt. En dat is maar goed ook. Want verschillen moeten er zijn! Alleen wordt er vaak niet efficiënt met die verschillen om gegaan. Voor een succesvol team is het belangrijk dat teamleden verschillen (opvattingen, meningen, manier van communiceren) leren waarderen en gebruik maken van die verschillen.

Perceptie

Ik gebruik in trainingen vaak het bekende plaatje van de oude of jonge vrouw en vraag dan hoe oud ze denken dat de vrouw is. Ongeveer 75% ziet beide vrouwen maar een kwart ziet of alleen de oude vrouw of de jonge vrouw. Met enige uitleg ziet uiteindelijk 95% beide vrouwen maar nog altijd is er een kleine groep mensen die maar een van beide vrouwen zien. Na deze oefening vraag ik altijd hoe ze deze ervaring kunt vertalen naar communicatie, bijvoorbeeld bij discussies waarbij een besluit moet worden genomen. Twee mensen kijken naar hetzelfde plaatje (beschikken over dezelfde informatie) maar de een ziet het echt anders dan de ander. En beiden hebben gelijk!

Acceptatie

In een team is er één teamlid dat echt anders tegen een situatie aankijkt. De rest van het team negeert zijn visie en neemt een besluit op basis van de meerderheid. Je kunt je voorstellen dat de acceptatie van dat besluit voor dat ene teamlid laag is. Waarschijnlijk voelt hij zich onvoldoende gehoord over zijn mening en de kans is groot dat hij in een later stadium toch weer terugkomt op het genomen besluit. Herkenbaar?

Neem de tijd

Voor een goede besluitvorming is het goed tijd te nemen om de verschillende meningen te onderzoeken en te bespreken. Dus ga niet te snel over tot besluitvorming. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Lees dan dit artikel over het BOB-model (BOB staat voor: Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming).

Schrijf iets over een sneeuwpop

By | Geen categorie

Schrijf iets over een sneeuwpop

Tijdens mijn workshops leg ik regelmatig de psychologische voorkeuren van Carl Gustaf Jung uit. Jung was een Zwitsere psychiater en psycholoog die bekend staat als de grondlegger van een aantal belangrijke psychologische theorieën.

3 combinaties

Ik behandel altijd 3 combinaties van Jungs voorkeuren waarvan introvert versus extravert (ofwel de manier waarop we reageren op externe en innerlijke ervaringen) en denken versus voelen (de wijze waarop we tot een besluit komen snel begrepen worden. De derde combinatie, van gewaarworden versus intuïtie (de manier waarop we informatie in ons opnemen en verwerken) is wat lastiger te bevatten en daarom doe ik daar altijd de oefening van de sneeuwpop mee.

Gewaarworden versus intuïtie

Ik vraag iedereen iets over een sneeuwpop te schrijven, ze hebben 5 minuten de tijd en er mogen geen vragen gesteld worden.

 • Mensen met een voorkeur voor GEWAARWORDEN noteren hier vaak aanwijzingen over hoe je een sneeuwpop moet maken, een beschrijving of een verhaal over een specifieke sneeuwpop die ze zelf ooit gemaakt hebben.
 • Mensen met een voorkeur voor INTUITIE beginnen hier vaak met “Er was eens een sneeuwpop en hij heette…

Mooie inzichten en verhalen

Onlangs had ik een team waarin we ook weer deze oefening hebben gedaan. Gelukkig startte een deelnemer met een opsomming van de ingrediënten van een sneeuwpop (2 bollen, winterwortel, muts en sjaal, bezem, etc). Als daarna de uitgebreide verhalen worden voorgelezen wordt het verschil snel duidelijk en wordt er ook nog even gelachen (ook niet onbelangrijk tijdens een workshop).

Ikzelf heb een voorkeur voor gewaarworden en vind de verhalen altijd erg leuk om te horen. De laatste keer heb ik me voorgenomen om een aantal te bewaren en (met toestemming van de schrijver) met jullie te delen om inzicht te geven in hoe verschillend we de informatie om ons heen opnemen en verwerken. En omdat het gewoon ook leuk is om te lezen 😊